မြေဆီလွှာပြန်လည်အစားထိုးခြင်းအစား မြေဆီလွှာအတွင်း အခဲကြေခြင်းနည်းလမ်း